התייחסות ודרכי פעולה – מענה לחוזר מינהל הרפואה 5/2016 בנושא: "התאמה, המלצה ואספקה של מכשירי שמיעה ועזרי שמיעה לתינוקות, לילדים ולנוער"

אגודת קלינאי התקשורת הישראלית מייחסת חשיבות רבה להסדרת תחומי הפעילות השונים של קלינאי התקשורת ולקביעת נהלים שיסיעו בשמירה על רמה מקצועית גבוהה ועל התנהלות מקצועית בהתאם לקוד האתי. עם זאת אין האגודה, כגוף המקצועי המייצג את קלינאי התקשורת, יכולה להסכים לפגיעה בחופש העיסוק של קלינאי התקשורת או ביכולתם של מטופלינו לקבל, בהתאם לצורכיהם, שרות מקצועי, נגיש ואיכותי. בהמשך להערותינו על טיוטת החוזר שהועברו אליך ב-23/06/2015 ואשר ברובן לא קיבלו מענה בחוזר עצמו, ובהמשך לשיחתנו, אנו מעבירים אליך את התיחסותינו לחוזר. יש לציין כי החוזר המדובר עורר הדים רבים בקהיליית קלינאי התקשורת העוסקים בהתאמות מכשירי שמיעה אשר רואים בו המשך ישיר לפגיעה המתמשכת בחופש העיסוק שהחלה עוד בשנת 2011, בחוזר 34/2011 בנושא הרחבת סל הבריאות למכשירי שמיעה לבני 65 ומעלה.

יובהר ויודגש כי פניה זו נעשית כאמצעי אחרון טרם פניה למישורים משפטיים וזאת מתוך רצון להידבר עם משרד הבריאות ומתוך דאגה לציבור המטופלים בכללותו, ולמטופלים הצעירים בפרט.

עמדת האגודה –