להלן התיקון להסדרת חוק העיסוק במקצועות הבריאות כפי שפורסם ברשומות הכנסת ובספר החוקים. לאחרונה נפוצו שמועות שתיקון החוק כולל גם הסרת חובת בחינה. לא כך הדבר. שימו לב שבתיקון סעיף 58 בהוראת המעבר, בסעיף 2 (ה1) (1) רשום:"…. ובלבד שמתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8…..". בסעיף זה כתוב שיש צורך בבחינה.

תיקון לחוק 2016ספר החוקים-2529